Informacje o Sekcji

 

Aktualny Zarząd i siedziba

 

Przewodnicząca: dr med. Jolanta Taczała (Lublin)

Z-ca Przewodniczącej: dr Olga Wolinska (Rzeszów)

Członek: dr med. Iwona Maciąg-Tymecka (Gdańsk)

Członek: dr Maria Król (Zamość)

 

Obecna siedziba Zarządu Sekcji:

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Ul. Chodźki 6, 20-950 Lublin, tel/fax 81-71-87-503

 

Poprzednie kadencje

 

Sekcja Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PTReh została powołana 29 marca 2003 roku przez Zarząd Główny PTReh. Pierwszą Przewodniczącą Sekcji została Prof. Dr hab. med. Ludwika Sadowska.

 

I kadencja 2003 - 2005

przewodnicząca sekcji: Prof. Dr hab. Med. Ludwika Sadowska

z-ca przewodniczącej: dr med. Ireneusz Kowalski

członek: dr med. Irena Rutkowska

 

II kadencja 2005 - 2007

przewodnicząca sekcji dr med. Jolanta Taczała

z-ca przewodniczącej dr med. Ireneusz Kowalski

sekretarz dr Krystyna Pałys

członkowie: dr Maria Król

dr med. Piotr Majcher

 

III kadencja 2007 - 2010

przewodnicząca sekcji dr med. Jolanta Taczała

z-ca przewodniczącej dr med. Ireneusz Kowalski

sekretarz dr Joanna Kryszczyńska

członkowie: dr Maria Król

dr med. Piotr Majcher

 

IV kadencja 2010 -2013

przewodnicząca sekcji dr med. Jolanta Taczała

z-ca przewodniczącej dr Olga Wolińska

sekretarz dr Joanna Kryszczyńska

członkowie: dr med. Anna Czernuszenko

dr Maria Król

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin sekcji

 

Regulamin pracy sekcji Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na mocy statutu (Rozdział X paragraf 67) dla realizacji swych celów może powoływać (oraz je rozwiązywać).

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na zebraniu w Arłamowie w dniu 29 marca 2003 roku zatwierdził regulamin pracy Sekcji.

Paragraf 1

Cele działalności Sekcji:

 1. Inicjowanie i popieranie badań naukowych w zakresie tematyki działalności Sekcji.
 2. Propagowanie najnowszych zdobyczy nauki wśród członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz innych środowisk.
 3. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w dziedzinie działalności Sekcji.

Paragraf 2

Sposoby realizacji celów:

 1. Organizacja sympozjów, zjazdów i zebrań naukowych.
 2. Organizacja szkoleń lekarzy i innego personelu.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej za zgodą ZG PTReh.
 4. Reprezentowanie Sekcji w innych w tym zagranicznych organizacjach i towarzystwach naukowych (za zgodą ZG PTReh).

Paragraf 3

 1. Sekcje Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji obejmują zakresem swej działalności obszar całego kraju.
 2. Siedzibą Sekcji może być miasto będące siedzibą oddziału terenowego PTReh.

Paragraf 4

 1. Członkami Sekcji, po przyjęciu ich przez Zarząd Sekcji, mogą być członkowie PTReh.

Paragraf 5

Władze Sekcji:

Władzami Sekcji są:

 1. Walne Zebranie Sekcji
 2. Zarząd Sekcji

W skład zarządu Sekcji wchodzą:

  • Przewodniczący
  • Vice Przewodniczący
  • Sekretarz
  • Skarbnik (jeżeli Sekcja prowadzi działalność finansową)
  • Członek Zarządu.

Paragraf 6

 1. Kadencja Zarządu Sekcji trwa równolegle do kadencji ZG PTReh.
 2. Wybór nowego Zarządu organizuje Zarząd ustępujący.
 3. Wybory Zarządu są ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
 4. Zebranie wyborcze dokonuje wyboru Przewodniczącego a następnie pozostałych członków Zarządu.
 5. Wybór odbywa się w trybie tajnym, ale tryb może być zmieniony decyzją zebranych w jawnym głosowaniu.
 6. Protokół z zebrania wyborczego Sekretarz Zarządu Sekcji przesyła w terminie 14 dni do ZG PTReh.
 7. Przewodniczący Zarządu Sekcji wchodzi w skład Zarządu Głównego PTReh.

Paragraf 7

 1. Zarząd Główny PTReh może upoważnić Zarząd Sekcji do prowadzenia działalności finansowej z utworzeniem subkonta.
 2. Działalność ta podlega kontroli ze strony Skarbnika i Komisji Rewizyjnej ZG PTReh.
 3. Przynależność do Sekcji nie powoduje dodatkowej składki.
 4. Zarząd Sekcji odprowadza 20% dochodu z organizacji imprezy naukowej do Zarządu Głównego PTReh.

Paragraf 8

Zadania Zarządu Sekcji:

 1. Opracowanie rocznego planu pracy i preliminarza budżetowego (zatwierdza ZG PTReh).
 2. Organizowanie sympozjów, zebrań, szkoleń.
 3. Prowadzenie ewidencji członków sekcji.
 4. Przesyłanie w miesiącu grudniu sprawozdań z działalności Sekcji do ZG PTReh.

Paragraf 9

 1. Wszelkie problemy i wątpliwości formalne w pracy Sekcji rozstrzygane będą przez ZG PTReh w oparciu o statut obowiązujący wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność sekcji

 

Zarząd Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji od 2005 roku rozpoczął prace nad uporządkowaniem rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. W 2006 roku odbyły się trzy konferencje naukowo-szkoleniowe, na których wykładowcami byli wybitni specjaliści różnych dziedzin oraz przedstawiciele metod terapeutycznych najczęściej stosowanych w Polsce. Ustaleniem końcowym trzeciej konferencji było utworzenie grup roboczych. Wyznaczone zostało zadanie dla koordynatorów grup opracowania propozycji wytycznych postępowania dla dzieci z porażeniem mózgowym w poszczególnych grupach wiekowych: 0 – 18 miesięcy, 18 m-cy – 3 lata, 3 – 6 (7) lat oraz przygotowanie materiału do dyskusji.


Opracowane przez członków Zarządu Sekcji materiały konferencyjne i materiały do konsultacji zostały opublikowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu (spdn.pl):

 1. „Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 0 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin” (materiały konferencyjne)” Zamość 2007

  Redakcja: Maria Król, Joanna Kryszczyńska, Jolanta Taczała.
 2. „Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Propozycje wytycznych postepowania diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin” (materiały do konsultacji). Zamość 2008

  Redakcja - Maria Król

Autorzy: Koordynator główny - Przewodnicząca Sekcji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji dr med. Jolanta Taczała; Koordynatorzy grup roboczych: wiek 0-18 m.ż. – Joanna Kryszczyńska, Jolanta Taczała; wiek 18 mcy-3rż – Barbara Sińczuk, Aleksandra Wnuk; wiek 3r.ż. – 6 r.ż. – Maria Król, Piotr Paul

Aktualizacja opracowanych materiałów przedstawiana jest na corocznych sympozjach i kongresach PTReh.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

 

Adres e-mail Sekcji Dzieci i Młodzieży PTReh: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicząca: dr n. med. Jolanta Taczała:

tel.kom. +48-607-911-183
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca przewodniczącej: Lek. Olga Wolińska,

tel.kom. +48 605-987-757
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.