29
07.2019

Nowości Cochrane Rehabilitation (lipiec 2019)

Urozmaicenie programu ćwiczeń jest ważne w leczeniu osób dorosłych z fibromialgią

Fibromialgia jest stanem zdrowia przebiegającym z objawami przewlekłego bólu w obrębie układu ruchu, tkliwości, zmęczenia, sztywności, wyczerpania fizycznego i zaburzeń snu współwystępujących z obniżeniem nastroju, stresem, lękiem, depresją i zaburzeniami poznawczymi. Fibromialgia ma złożoną patogenezę obejmującą nieprawidłowości zarówno w ośrodkowych, jak i obwodowym układzie nerwowym i często nakłada się na zespoły somatyczne w postaci dolegliwości ze strony układu pokarmowego (np. zespół jelita drażliwego), dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego itp. Obniża funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne i negatywnie wpływa na uczestniczenie społeczne, w tym spełnianie funkcji w rodzinie, pracę za wynagrodzeniem, redukuje samodzielność i jakość życia. Częstość występowania fibromialgii wynosi od 1-2% populacji Stanów Zjednoczonych, 2,1-2,9% populacji Europy i 2,7% populacji światowej. Fibromialgia występuje trzykrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

W ramach przeglądu systematycznego Cochrane przeanalizowano dowody z badań interwencyjnych zorientowanych na badanie skuteczności i bezpieczeństwa interwencji kompleksowych i urozmaiconych programów ćwiczeń u osób w wieku powyżej 18 lat z rozpoznaniem fibromialgii.

Do przeglądu włączono 29 randomizowanych badań kontrolnych przeprowadzonych w 12 różnych krajach do grudnia 2017 roku, obejmujących 2088 uczestników w grupie programów urozmaiconych i 1065 w grupach kontrolnych. 98% uczestników programów stanowiły kobiety.

Za interwencję urozmaiconą uznano programy ćwiczeń , które obejmowały przynajmniej dwie formy ćwiczeń (np. ćwiczenia aerobowe, oporowe, gibkości, zwinności, koordynacyjno-równoważne). Grupy kontrolne obejmowały brak interwencji, farmakoterapię, edukację terapię opartą na biofeedback, relaksację, terapię poznawczo-behawioralną i programy ćwiczeń ograniczone do W przeanalizowanych badaniach interwencje urozmaicone objęte były pełnym lub częściowym nadzorem i trwały średnio 14 tygodni zawierając najmniej dwie sesje tygodniowo po 45 do 60 minut.

Pierwszorzędowe punkty końcowe stanowiły jakość życia związana ze zdrowiem, intensywność bólu, męczliwość, sztywność, funkcjonowanie fizyczne, zdarzenia niepożądane oraz odsetek uczestników którzy wypadki z badania. Do zdarzeń niepożądanych należały urazy, zaostrzenia bólu i/lub innych objawów fibromialgii. Wtórne punkty końcowe obejmowały wydolność krążenia, siłę mięśni i odsetek uczestników zgłaszających redukcję intensywności bólu więcej niż  30%. Obserwowano efekt bezpośredni i w okresie obserwacji od 6 do 52 tygodni.

Za skuteczności urozmaiconych programów ćwiczeń przemawia 21 publikacji (z łączną liczbą 1253 uczestników) dostarczając dowody o umiarkowanej jakości dla wszystkich pierwszorzędowych punktów końcowych za wyjątkiem sztywności (w której przypadku dowody określono jako niskiej jakości). Uczestniczenie w urozmaiconych programach ćwiczeń przez 5-26 tygodni powodowały średnią poprawę w zakresie intensywności bólu o 5%, męczliwości o 13%, sztywności o 7%, i funkcjonowania fizycznego o 11%. Różnica w jakości życia między uczestnikami z grup ćwiczeń urozmaiconych i grup kontrolnych wynosiła 7 punktów.

W 21 badaniach, w których uzyskano dowody o umiarkowanej jakości, nie zgłoszono żadnych obrażeń ani innych zdarzeń niepożądanych w wyniku stosowania urozmaiconych programów ćwiczeń. Chociaż niektórzy uczestnicy zgłaszali nasilenie objawów fibromialgii (ból, tkliwość lub męczliwość) w trakcie lub po wysiłku, wyniki w tym zakresie były niejednoznaczne ze względu na niskie wskaźniki zdarzeń. Wskaźniki wypadnięcia z badania wynosiły 12% w grupach ćwiczeń urozmaiconych i 11% w grupach kontrolnych.

Istnieją bardzo niskiej jakości dowody pochodzące z 8 badań na długoterminową (6-52 tygodnie) skuteczność interwencji w zakresie poprawy jakości życia, męczliwości i funkcjonowania fizycznego.

Na podstawie powyższych analiz autorzy przeglądu wnioskują, że urozmaicone ćwiczenia mogą poprawiać jakość życia i wydolność w czynnościach codziennych, a także mogą zmniejszyć ból i męczliwość u osób dorosłych z fibromialgią. Ponadto sądowody niskiej jakości, że urozmaicone ćwiczenia nieznacznie redukują uczucie sztywności. Do redukcji jakości dowodów przyczyniły się małe liczby uczestników badań i ograniczenia metodologiczne analizowanych prac. Mała ilość danych nie pozwala wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat bezpieczeństwa urozmaiconych ćwiczeń.

Dalsze badania powinny skupić się na ocenie wpływu urozmaiconych ćwiczeń u dorosłych w różnym wieku, w różnych grupach etnicznych i krajach. Badania te powinny być dobrze zaprojektowane, charakteryzować się optymalną liczebnością uczestników. Istotne znaczenia ma właściwe raportowanie punktów końcowych i parametrów interwencji takich jak funkcjonowanie fizyczne, aktywność ruchowa, częstotliwość wykonywania ćwiczeń, ich rodzaj, intensywność, czas trwania, jak i skutki uboczne.


Ćwiczenia poprawiają wydolność fizyczną po osteoporotycznym złamaniu kręgosłupa

Osteoporoza charakteryzuje się obniżeniem gęstości mineralnej kości i pogorszeniem architektury kostnej, co powoduje zwiększone ryzyko złamań w wyniku urazów niskoenergetycznych. W następstwie złamań dochodzi do spadku wydolności funkcjonalnej. Zastosowanie ćwiczeń może odwrócić ten skutek.

Celem aktualnego przeglądu Cochrane jest ocena, czy u osób dorosłych z wywiadem w kierunku osteoporotycznego złamania kręgosłupa program ćwiczeń trwające przynajmniej 4 tygodnie może zmniejszyć ryzyko kolejnego złamania osteoporotycznego. Drugorzędne punkty końcowe przeglądu obejmują wpływ ćwiczeń na ryzyko upadków, nasilenie bólu, wydolność fizyczną, funkcję mięśni i gęstość mineralną kości.

Przeanalizowano dziewięć badań z udziałem 749 uczestników. Zastosowane programy ćwiczeń różniły się pod względem częstotliwości, intensywności i czasu trwania. Przyjęto także różne okresy obserwacji.

Analiza przyniosła umiarkowanej jakości dowody na skuteczność ćwiczeń w zakresie poprawy wydolności ruchowej osób po osteoporotycznych złamaniach trzonów kręgów. Wyniki przeanalizowanych badań nie upoważniają do wniosków na temat korzyści płynących z ćwiczeń dotyczących ryzyka kolejnych złamań, upadków, wpływu na ból i jakość życia, a także na temat  skutków ubocznych ćwiczeń.

23
07.2019

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu

Z przyjemnością informuję, że w 29 listopada 2019 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa) odbędzie się Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji stwarzający szansę na otrzymanie tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten oznacza on osiągnięcie kompetenci zawodowych w dziedzienie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim. 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji, zgodnej z Europejskimi Standardami Szkolenia Podyplomowego Lekarzy Specjalistów w odnośniej dziedzinie.

Więcej szczegółów dotycących przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytyułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism dotyczących medycyny fiozkalej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation Medicine, European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine)

2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

Termin składania wniosków uływa 30 września 2019 r. i nie podega przdłużeniu. 

28
05.2019

Nagroda Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (EARM)

 

Europejska Akademia Rehabilitacji Medycznej (European Academy of Rehabilitation Medicine  - EARM) ufundowała corocznie przyznawaną nagrodę, której celem jest zachęcanie do badań i promowanie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie rehabilitacji. Zdobywca nagrody otrzyma: dyplom oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania (do maksymalnie 500 euro) związane z uczestnictwem w konferencji, na której zostanie wręczona nagroda. Nagrody wręczane są na europejskich kongresach medycyny fizykalnej i rehabilitacji.

Do nagrody można zgłaszać prace naukowe dotyczące medycyny fizykalnej i rehabilitacji, lub zagadnień medyczno-społecznych związanego z (re-)integracją osób niepełnosprawnych. Autorem pracy może być lekarz medycyny fizykalnej i rehabilitacji lub pracownik reprezentujący profesję związaną ze zdrowiem reprezentowaną w zespole rehabilitacyjnym, pochodzący z kraju, który ma oficjalnego delegata w Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS.

Językiem pracy jest jeden z oficjalnych języków Akademii (angielski lub francuski). Streszczenie może być przedstawione w innym języku UE. Tekst może być sfinalizowaną pracą lub cyklem prac zawierających co najmniej jedną publikację w naukowym czasopiśmie recenzowanym.

Termin przesyłania prac przypada na najpóźniej 31 sierpnia każdego roku. Pracę należy przesłać  wszystkim członkom Komisji Konkursowej. Pracy powinien towarzyszyć list przewodni w jednym z dwóch oficjalnych języków, z prośbą o uwzględnienie zgłoszenia do nagrody podpisany przez Autora i kierownika ośrodka (oddziału) rehabilitacji zatrudniającego autora. Kopię pracy i list przewodni należy wysłać do wszystkich członków Komisji Konkursowej. Jeśli kandydat chce wysłać swoje zgłoszenie w formie elektronicznej w postaci zabezpieczonego pliku PDF, może to zrobić, przesyłając wydrukowaną kopię do przewodniczącego Komisji Konkursowej. Kandydat odpowiada za dostarczenie kompletnej dokumentacji każdemu członkowi Komisji Konkursowej.

O decyzji Komisji Konkursowej zostaną poinformowani wszyscy kandydaci. Wybrany kandydat zostanie zaproszony do przedstawienia swojej pracy i otrzymania nagrody na kongresie europejskim i zostanie poproszony o przesłanie swojej fotografii.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej pracy, Komisja może zdecydować o przesunięciu konkursu na rok następny. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Lista dotychczasowych laureatów jest publikowana na stronie internetowej Akademii

09
05.2019

Rehabweek Torono 24-28 czerwca 2019

 Tegoroczną edycję cyklicznej imprezy naukowej REHABWEEK poświęconej mozliwościom i wyzwaniom w rehabilitacji współorganizuje sześć towarzystw naukowych poświęconych fascunującej problematyce technologii wspomagających funkcjonowanie i zaawansowanym technologiom rehabilitacyjnym:

 • International Consortium on Rehabilitation Robotics (ICORR)
 • International Industry Society in Advanced Rehabilitation Technology (IISART)
 • International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS)
 • American Congress of Rehabilitation Medicine Conference (ACRM)
 • Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA)
 • International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO Canada) 

Do 15 maja 2019 otwarta jest możliwość nadsyłania abstraktów (kliknij tutaj by zgłosić pracę)

Rejestracja uczestników otwarta jest do 23 czerwca 2019. 

30
04.2019

Europejski Kongres Rehabilitacji w Stwardnieniu Rozsianym (RIMS): 20-22 czerwca 2019, Ljubljana, Słowenia

Dostępne sa jeszcze miejsca na Europejskim kongresie Rehabiliacji w Stwardnieniu Rozsianym (RIMS)

Aby się zarejestrować klinknij tutaj

Program kongresu charakteryzuje się bogatą ofertą kursów

TEACHING COURSES

Both Teaching Courses will be organised on Thursday, June 20. For more information on the programme of the Teaching Courses, click here

Teaching course – Falls in MS

Aim: To provide an overview of issues related to falls in MS.

Steps: The teaching course will start with the question about balance problems in the earliest stages of MS and explore the underlying psychological factors relevant to issues about falling/near falling in PwMS. Balance issues will be explored in depth. We will wrap up with presentations about how to prevent and how to manage falling.

Teaching course – Upper Extremity & Modern Technology

Aim: to provide an insight into the issues about rehabilitation of the upper limb by considering the use of modern technology.

Steps: The course will focus on the following topics; motor control upper limb by considering pathophysiology of upper limb control /movement disorders in MS / the role of trunk in the use of the upper limb / robot-based arm therapy, including a presentation about clinical hand assessment tools. The presentations will set the stage to introduce an overview of current advanced robot rehabilitation systems with an emphasis on upper extremity. Examples of the use of the ArmeoSpring and BIMEO will be presented.

PhD SESSION

A special programme for PhD Students takes place on Thursday, June 20. The goal of this programme especially for PhD students is to network and to have the opportunity to share knowledge with other PhD students and a panel of experts. We encourage PhD students at all stages of their PhD career to attend. Who knows, you may kickstart a new collaboration, get valuable inputs to your research project, or get the perfect idea for a Postdoc project!

In short, the session will feature:

 • Catchy and interesting pitches (3 minutes) from participating PhD students on their PhD project. This serves as a perfect network starter and provides a great overview of the research activities going on in (and maybe beyond) Europe.
 • In-depth presentations from 6 PhD students (15 minutes including feedback from expert panel and discussion). NB. the first 6 PhD students applying for this will be given the opportunity.

The PhD session is free for RIMS-members (center or individual) and € 30,- for non-members. Registration should be done through the website of the RIMS conference (tick the PhD Student Session when you register). If you have already registered for the Conference and did not tick the PhD Student Session, then do not despair – just send an email toTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deadline for registration is May 20. More information will follow, when we have the full overview of participants and presenters.

NURSE TRAINING PROGRAMME

A nurse training programme is scheduled for Thursday, June 20 from 11:00 - 15:00 (lunch included). Registration through the conference website is obligatory but no registration fee applies.

Preliminary Programme

11.00 - 11.30 

Immunology in small words 

11.30 - 12.00

Immunological and strategic difference between tanks and bombs

12.00 - 12.30

Importance of multidisciplinary perspective and patient activation programmes

12.30 - 13.30 

Lunch Break

13.30 - 15.00

Experience expert opinion: my life with MS and my expectations of an MS-nurse

SPECIAL INTEREST GROUPS (SIG’s)

On Thursday June 20, RIMS' Special Interest Groups will meet. Conference attendees are invited to attend one of the SIG meetings. The meetings are free of charge, but registration is mandatory.

The Special Interest Groups aim to promote research and improve the management of persons with MS and their caregivers. There are currently 6 SIGs:

 • Mobility
 • Occupation
 • Psychology& Neuropsychology
 • Bladder, Bowel & Sexuality
 • Communication & Swallowing
 • Patient Autonomy

Find out more on the SIG Meetings by clicking on this link.