Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (Polish Rehabilitation Society) używa nazwy skrótowej P. T. Reh.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


Numer identyfikacyjny REGON 014987521 - 00011

Rok założenia Towarzystwa: 1989

Numer rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy: RST 572

Data wpisu do rejestru sądowego: 25.10. 1989 rok.
Ostatnie uaktualnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20.03.2008
Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS: 0000113374
Podmiot nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Polskie Towarzystwo Rehabilitacji z siedzibą w Katowicach jest Administratorem danych osobowych swoich członków.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora jedynie w celu realizacji zadań statutowych PTReh, w następującym zakresie:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania, stopień lub tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje o opłaconych składkach .

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa oraz dodatkowo przez okres … lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym członkostwo ustało.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. niezwłocznego usunięcia danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacja z członkostwa.
 • prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


Władze Towarzystwa:

 1. Walne Zgromadzenie - najwyższa władza Towarzystwa
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Członkowie:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji składa się z członków honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie rehabilitacji. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Państwa Polskiego posiadający wyższe wykształcenie i działający w dziedzinie rehabilitacji. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie (deklaracji), popartego przez dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Państwa Polskiego wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rehabilitacją. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni.

Członkiem korespondentem może zostać osoba zajmująca się rehabilitacją nie będąca obywatelem Państwa Polskiego. Sposób przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych.

Aktualnie w P.T.Reh. jest około 3000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Towarzystwo obdarowało honorowym członkostwem Są to Profesorowie(wg kolejności nadania Tytułu): Prof. Wiktor Dega, doc. Janina Tomaszewska, prof. Kazimierz Szawłowski, prof Kazimiera Milanowska, prof. Stanisław Grochmal, prof. Jan Haftek, prof. Jerzy Kiwerski, prof. Stanisław Rudnicki, prof Andrzej Skwarcz, dr n. med. Bogumił Przeździak, dr n. med. Leonard Januszko, dr n. med. Mieczysław Kowalski, prof. Aleksander Ronikier, prof. Andrzej Kwolek, dr Dobrochna Śniegocka, prof. Andrzej Seyfried, dr n. med. Maciej Czarnecki, prof. Ryszard Kinalski.


Cele i zadania Towarzystwa:

 1. Pogłębienie wiedzy w zakresie nauk związanych z rehabilitacją oraz popieranie badań i prac n
 2. Podnoszenie wiedzy fachowej członków.
 3. Współpraca z Towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji w kraju i za granicą.
 4. Reprezentowanie rehabilitacji polskiej w kraju i za granicą.
 5. Krzewienie zasad humanistycznych w społeczeństwie.
 6. Reprezentowanie w organizowanych przez Izby Lekarskie konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów rehabilitacyjnych.
 7. Reprezentowanie w egzaminach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji lekarzy i magistrów rehabilitacji.

Działalność organizacyjna:

 1. Organizowanie zjazdów naukowych (Sympozja Naukowe raz w roku oraz Kongresy Naukowe raz na trzy lata).
 2. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów w ramach Oddziałów Terenowych.
 3. Wydawanie czasopisma naukowego.
 4. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z rehabilitacją.
 5. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.

Aktualnie Polskie Towarzystwo Rehabilitacji wydaje kwartalnik: "Postępy Rehabilitacji".

Towarzystwo posiada 15 Oddziałów Terenowych.