12
06.2017

Deklaracja Członkowska

Jeśli wykazujesz zainteresowania problematyką rehabilitacji, jeśli masz zawód związany z leczeniem usprawniającym, rehabilitacją osób niepełnosprawnych - możesz wstąpić do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Zapoznaj się ze Statutem Towarzystwa. Sprawdź, gdzie najbliżej Twojego miasta zamieszkania znajduje się Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Zgłoś się do Oddziału i wyraź chęć aktywnego uczestnictwa w jego pracach.

Warunkiem wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji jest spełnienie obowiązku wynikającego z § 13 Statutu Towarzystwa, który mówi, że członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zainteresowana rehabilitacją jeśli złoży odpowiednią Deklarację popartą przez dwóch członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. (Podpisy członków zwyczajnych muszą być czytelne, złożone osobiście przez osoby udzielające rekomendacji kandydatowi).

Członkowie wprowadzający powinni mieć aktualnie opłacone składki członkowskie
Wszystkie pola formularza powinny być wypełnione.
W oznaczonym polu kandydat stawia pieczątkę (jeżeli dotyczy).
Deklaracje wypełnione na innym niż obowiązującym formularzu nie będą przyjmowane.

Prawidłowo wypełnioną deklarację z potwierdzeniem przelewu należy przesłać do Zarządu Głównego na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł - płatna na konto Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

W tytule przelewu należy napisać:
imię i nazwisko, adres, wpisowe, oddział do którego należy osoba

np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, składka, oddział Łódzki PTReh.

Wpisowe zostaje wliczone na poczet składki członkowskiej w roku przyjęcia do Towarzystwa.

W przypadku odmowy przyjęcia kandydat zostanie poinformowany na podany w deklaracji adres e-mail, a wpisowe zwrócone na konto.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.doc)deklaracja.doc[ ]35 kB
09
06.2017

Zarząd Główny

Zarząd Główny Towarzystwa

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji XI Kadencji

wybrany 13 września 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Gdańsku

 

Prezes: Dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzw.  

Wiceprezes: dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, prof. nadzw

Wiceprezes: dr n. med. Rafał Sapuła

Sekretarz: lek. Dorota Hałasa-Majchrzak

Z-ca Sekretarza: dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka

Skarbnik: Lek. Agnieszka Dacko

 

Redaktor Naukowy: Dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw.

 

Członkowie Zarządu:

Dr hab. n. med. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. nadzw

Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw.

Dr hab. n. me. Katarzyna Hojan

Lek. Izabela Nyka

Dr n. med. Krzysztof Czernicki

Dr n. med. Wiesław Rycerski

 

Członkowie Zarządu (Prezesi Zarządu Głównego poprzednich kadencji):

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

dr n. med. Marek Krasuski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

dr hab. n. med. Jacek Durmała

  

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

Członkowie:  

Dr hab. n. med. Elżbieta Miller, prof. nadzw.

Lek. Jarosław Tomaszewski

lek. Piotr Mazurkiewicz

lek. Krystyna Gamecka - Stanisławek

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Dr n. med. Grzegorz Mąkosa

Członkowie:

dr hab. n. med. Tomasz Saran

dr n. med. Bogumił Przeździak

lek. Eugeniusz Rudczyk

Wakat

 

22
05.2017

PTReh

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (Polish Rehabilitation Society) używa nazwy skrótowej P. T. Reh.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ
Oddział Rehabilitacji
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin

tel.: 261 18 36 31, 261 18 36 28, 261 18 32 46

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


Numer identyfikacyjny REGON 014987521 - 00011

Rok założenia Towarzystwa: 1989

Numer rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy: RST 572

Data wpisu do rejestru sądowego: 25.10. 1989 rok.
Ostatnie uaktualnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20.03.2008
Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS: 0000113374
Podmiot nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Polskie Towarzystwo Rehabilitacji z siedzibą w Katowicach jest Administratorem danych osobowych swoich członków.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora jedynie w celu realizacji zadań statutowych PTReh, w następującym zakresie:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania, stopień lub tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje o opłaconych składkach .

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa oraz dodatkowo przez okres … lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym członkostwo ustało.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. niezwłocznego usunięcia danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacja z członkostwa.
 • prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


Władze Towarzystwa:

 1. Walne Zgromadzenie - najwyższa władza Towarzystwa
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Członkowie:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji składa się z członków honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie rehabilitacji. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Państwa Polskiego posiadający wyższe wykształcenie i działający w dziedzinie rehabilitacji. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie (deklaracji), popartego przez dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Państwa Polskiego wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rehabilitacją. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni.

Członkiem korespondentem może zostać osoba zajmująca się rehabilitacją nie będąca obywatelem Państwa Polskiego. Sposób przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych.

Aktualnie w P.T.Reh. jest około 3000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Towarzystwo obdarowało honorowym członkostwem Są to Profesorowie(wg kolejności nadania Tytułu): Prof. Wiktor Dega, doc. Janina Tomaszewska, prof. Kazimierz Szawłowski, prof Kazimiera Milanowska, prof. Stanisław Grochmal, prof. Jan Haftek, prof. Jerzy Kiwerski, prof. Stanisław Rudnicki, prof Andrzej Skwarcz, dr n. med. Bogumił Przeździak, dr n. med. Leonard Januszko, dr n. med. Mieczysław Kowalski, prof. Aleksander Ronikier, prof. Andrzej Kwolek, dr Dobrochna Śniegocka, prof. Andrzej Seyfried, dr n. med. Maciej Czarnecki, prof. Ryszard Kinalski.


Cele i zadania Towarzystwa:

 1. Pogłębienie wiedzy w zakresie nauk związanych z rehabilitacją oraz popieranie badań i prac n
 2. Podnoszenie wiedzy fachowej członków.
 3. Współpraca z Towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji w kraju i za granicą.
 4. Reprezentowanie rehabilitacji polskiej w kraju i za granicą.
 5. Krzewienie zasad humanistycznych w społeczeństwie.
 6. Reprezentowanie w organizowanych przez Izby Lekarskie konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów rehabilitacyjnych.
 7. Reprezentowanie w egzaminach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji lekarzy i magistrów rehabilitacji.

Działalność organizacyjna:

 1. Organizowanie zjazdów naukowych (Sympozja Naukowe raz w roku oraz Kongresy Naukowe raz na trzy lata).
 2. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów w ramach Oddziałów Terenowych.
 3. Wydawanie czasopisma naukowego.
 4. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z rehabilitacją.
 5. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.

Aktualnie Polskie Towarzystwo Rehabilitacji wydaje kwartalnik: "Postępy Rehabilitacji".

Towarzystwo posiada 15 Oddziałów Terenowych.

 
07
04.2017

Statut PTReh

STATUT
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Tekst jednolity po zmianie dokonanej 11 kwietnia 2018 r.

07
11.2016

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

W załączniku przedstawiamy pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru  nad Systemem Opieki Zdrowotnej dotyczące projektu współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy informacji o realizowanym projekcie i korzyściach z niego wynikających. W ramach projektu organizowane są kursy dla lekarzy, którzy otworzyli specjalizację z Rehabilitacji medycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (nsmail-156(1).pdf)nsmail-156(1).pdf[ ]993 kB
15
10.2016

9 Międzynarodowy Kongres PTReh

Sprawozdanie z Kongresu 

05
10.2016

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

W dniu 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Today is day of commitment & action, to promote public awareness & support the CP community.

28
09.2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, pl. Sławika i Antalla 1.
Pierwszy termin Zebrania godz. 18.40, drugi termin godz. 18.45 (w razie braku kworum)

 

25
07.2016

Jak zdobyć europejski certyfikat specjalizacyjny w medycynie fizykalnej i rehabilitacji w 2016 roku?

23
07.2016

VIII Warszawskie Seminarium Neurourologii

VIII Warszawskie Seminarium Neurourologii jest coroczną debatą medyczną na temat leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych.

Seminarium odbędzie się 26 listopada 2016 roku. Podczas jednodniowego spotkania, w salach konferencyjnych Hotel Courtyard by Marriot Warsaw Airport, mamy nadzieję zgromadzić urologów, ginekologów i położników, neurologów, neurochirurgów, specjalistów rehabilitacji medycznej, lekarzy rodzinnych, a także pacjentów zainteresowanych powyższą tematyką.

27
06.2016

Dzień Pęcherza Neurogennego 30.05.2016 r.

15
05.2016

Europejski dyplom specjalizacyjny Fellow of Euopean Board of Physical and Rehabilitation Medicine

Szanowni Państwo Specjaliści Rehabilitacji Medycznej,

Gorąco zachęcamy do zdobywania Europejskiego dyplomu specjalizacyjnego Fellow of Euopean Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten świadczy o o osiągnięciu europejskiego standardu kompetencji w zakresie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (Physical and Rehabilitation Medicine - PRM).